Program 'Socio-ekonomska pravednost'

Large-noimage

Program 'Socio-ekonomska pravednost' stavlja naglasak na monitoriranje i javno zagovaranje u području ekonomsko-socijalnih prava građana, a sa ciljem stvaranja politika koje omogućuju pravednu raspodjelu društvenih dobara; afirmativne akcije za ekonomski ranjive skupine; zaštitu prava radnika;  zaštitu javnih dobara i transformaciju trenutnog globalnog ekonomskog sustava u pravedniji sustav koji će u središtu imati dobrobit čovjeka i planete, a ne profit kao isključivi cilj ekonomske djelatnosti. 

Preporučite članak: