Program 'Ljudska sigurnost'

Large-noimage

Ljudska sigurnost proizlazi iz potreba svakog pojedinca i vezana je uz prepoznavanje potreba svih ljudi koji obitavaju na teritoriju pojedine zemlje. Držimo kako je dosadašnje razvijanje politika iz koncepta nacionalne sigurnosti  doprinijelo povredama ljudskih prava i promociji nasilja, budući da se interesi države stavljaju ispred ljudskog života. 

U sklopu ovog programa posebno se bavimo javnim politikama vezanim za rad policije, sigurnosno-obavještajnih službi i vojske.  Naš fokus je usmjeren na nadgledanje navedenih institucija po pitanju povreda ljudskih prava i transparentnosti njihovog rada.  Kroz naše monitoring i zagovaračke aktivnosti želimo raditi na transformaciji ovih institucija za koje želimo da postanu transparentne, u službi građana i koje ne krše ljudska prava niti promoviraju nasilje.  U širem kontekstu, vjerujemo da radimo na društvenim promjenama koje vode ka takvom uređenju društva gdje nam ove institucije neće biti potrebne ili ćemo barem živjeti u zajednicama u kojima će nenasilje biti kapitalna vrijednost.

Međunarodna razvojna suradnja 

Svjesni činjenice da smo i sami nastali u kontekstu poratnih zbivanja u RH, sva naša znanja, vještine i iskustva koja smo stekli u više od 15 godina rada organizacije želimo dijeliti sa svima onima koji vjeruju u nenasilje i nalaze se u potrebi za istim. Mi i dalje učimo iz brojnih drugih konflikata koji se događaju diljem svijeta i razvojnu suradnju vidimo kao međusobnu podršku u kojoj svatko nešto dobiva. U sklopu ove aktivnosti CMS radi na zagovaranju javnih politika RH i EU vezane za razvojnu suradnju kako bi te politike bile što pravednije prema onima na koje su usmjerene, te kako te politike ne bi napravile više štete nego koristi za pojedinu zajednicu. Istovremeno, sa kolegicama i kolegama sa područja bivše Jugoslavije, dijelimo naša iskustva iz područja rada na azilu, javnim politikama i zagovaranju kroz konkretne aktivnosti.

Iz potprogram Društvene solidarnosti, koji je stavljao naglasak na monitoriranje i javno zagovaranje u području ekonomsko-socijalnih prava građana, a sa ciljem stvaranja politika koje omogućuju pravednu raspodjelu društvenih dobara; afirmativne akcije za ekonomski ranjive skupine; zaštitu prava radnika;  zaštitu javnih dobara i transformaciju trenutnog globalnog ekonomskog sustava u pravedniji sustav koji će u središtu imati dobrobit čovjeka i planete, a ne profit kao isključivi cilj ekonomske djelatnosti, razvio se program Socio-ekonomska pravda

 

Preporučite članak: