Programska voditeljica CMS-a Sara Lalić imenovana za vanjsku članicu saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Large_sara_lali__photo_3

Sara Lalić, programska voditeljica CMS-a, imenovana je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 5. veljače 2021. godine za vanjsku članicu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog Sabora u 10. sazivu. 

 

Djelokrug Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uključuje poslove utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na: provedbu potvrđenih međunarodnih akata koji uređuju zaštitu ljudskih prava; načelna pitanja, prijedloge i mišljenja u vezi s ostvarivanjem odredbi Ustava Republike Hrvatske o ljudskim pravima i temeljnim slobodama; ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda; ostvarivanje prava nacionalnih manjina utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, i predlaganje mjera za ostvarivanje tih prava; međudržavne ugovore i programe međunarodne kulturne, prosvjetne i druge suradnje kada je to od interesa za pojedine nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i za hrvatske manjine u europskim državama; financiranje određenih potreba nacionalnih manjina i druge poslove utvrđene Poslovnikom Hrvatskoga sabora. Također, Odbor surađuje sa znanstvenim i stručnim te Vladinim i nevladinim organizacijama koje djeluju na ovim područjima, kao i s s odgovarajućim radnim tijelima parlamenata drugih država te s inozemnim i međunarodnim tijelima koja djeluju na području zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Sara Lalić, magistra sociologije, je u CMS-u aktivna od 2007., a zaposlena od 2011. godine kao istraživačica, analitičarka javnih politika i voditeljica projekata, dok od 2018. godine obnaša funkciju programske voditeljice, zadužene za programsko usmjeravanje cjelokupnog rada organizacije. Tijekom gotovo desetogodišnjeg radnog iskustva, radila je na analizi i prijedlozima amandmana više desetaka zakona i drugih propisa te javnih politika iz širokog područja ljudskih prava, a najviše u području suzbijanja rasizma, ksenofobije i povezane diskriminacije te govora i nasilja iz mržnje, prava na javno okupljanje i pristupa azilu te migracija. Organizirala je i provodila je niz stručnih i drugih edukacija te je jedna od predavačica na kolegiju Ljudska prava u sklopu CMS-ovog obrazovnog programa Mirovni studiji. Sara Lalić je (su)autorica i urednica u više publikacija i istraživanja u području suzbijanja diskriminacije, rasizma i ksenofobije te položaja Roma u Hrvatskoj. Bila je članica Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pratećeg Akcijskog plana koja je djelovala od 2014. do 2016. godine, a trenutno je zamjenica člana Savjeta za razvoj civilnog društva u području zaštite i promocije ljudskih prava (izabrana izravno od strane udruga koje djeluju u području zaštite i promocije ljudskih prava) te članica Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za razdoblje od 2021. do 2022. godine. Osim ovoga, Sara Lalić predstavlja Centar za mirovne studije u više mreža civilnog društva na razini Europske unije, pri čemu izdvajamo European Network against Racism (ENAR), mrežu za promociju socijalne pravde SOLIDAR i Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

CMS više od 20 godina štiti ljudska prava i teži društvenoj promjeni temeljenoj na vrijednostima demokracije, antifašizma, nenasilja, mirotvorstva, solidarnosti i jednakosti koristeći aktivizam, obrazovanje, istraživanje, zagovaranje i direktnu podršku. CMS radi sa zajednicama, inicijativama, organizacijama, medijima, institucijama i pojedincima u Hrvatskoj i međunarodno. CMS je regionalna antidiskriminacijska kontakt točka Pučke pravobraniteljice, kao i dio istraživačkog konzorcija FRANET (multidisciplinarne istraživačka mreže Agencije EU za temeljna prava - FRA) te udruga ovlaštena za pružanje besplatne pravne pomoći. Centar za mirovne studije sudjeluje u izradi izvješća u sjeni o temeljnim pravima u Hrvatskoj u okviru izvještajnih mehanizama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i u okviru Europske unije. CMS također surađuje s Uredom za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OSCE/ODIHR) u području suzbijanja diskriminacije i promicanja tolerancije te u području migracija.

Nastavit ćemo i kroz Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raditi na zaštiti, promociji i unapređenju standarda ljudskih prava, koja su danas u Hrvatskoj ugrožena i većini građana i manjinama. 

Preporučite članak:

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.